Ăng ten Commscope

Ăng ten đơn băng, đa băng
Ăng ten búp sóng hẹp, búp sóng kép
Ăn ten viba, ăng ten hướng tính, ăng ten ngụy trang