Sứ mệnh - Tầm nhìn

Sứ mệnh: Xây dựng và tìm kiếm các giải pháp để góp phần vào sự phát triển của ngành viễn thông và công nghệ thông tin của Việt Nam, mang tiện ích của công nghệ đến cuộc sống. Không ngừng gia tăng lợi ích cho khách hàng và nhà đầu tư.
Tầm nhìn: Trở thành một trong những doanh nghiệp cung cấp giải pháp hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin.