Sản phẩm cơ khí của VVT

Cột viễn thông, nhà trạm, bộ gá anten, thang máng cáp, tủ rack...